$

Μελέτες δομοστατικών

Με πολυετή εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων και  άριστη γνώση των Κανονισμών αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών για:

  • Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Μεταλλικές κατασκευές
  • Σύμμικτες κατασκευές
  • Προκατασκευασμένα κτίρια
  • Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία
  • Ξύλινες κατασκευές

Η στατική μελέτη αφορά την ανάλυση και διαστασιολόγηση όλων των νέων κτιριακών έργων χρησιμοποιώντας αξιόπιστα προγράμματα στατικής και δυναμικής ανάλυσης και διαστασιολόγησης όπως Next, 3DR STRAD, 3DR STEEL, FEDRA, WOOD, AutoCAD® Structural Detailing. Συνοδεύεται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων, σχέδια λεπτομερειών, πίνακες προμετρήσεων και επιμετρήσεων, κοστολόγηση του έργου. Με ακριβείς υπολογισμούς  και πολύ καλή γνώση των ισχυόντων Κανονισμών και κατασκευαστικών πρακτικών παρέχουμε υψηλού επιπέδου στατικές μελέτες για την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού κάθε κτιριακού έργου. Δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης και με κύριο στόχο την ασφάλεια της κατασκευής και την αντοχή της στο χρόνο παρέχουμε αυτοτελείς στατικές μελέτες ή στατικές μελέτες ως μέρος του συνολικού κτιριακού έργου που έχουμε αναλάβει.

$

Μελέτες αποτίμησης και ενισχύσεων κτιρίων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εκτός των στατικών μελετών για νέα κτίρια αναλαμβάνουμε την μελέτη αποτίμησης και  ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι μελέτες αφορούν τον έλεγχο επάρκειας υφιστάμενου κτίσματος σε περιπτώσεις προσθηκών, αλλαγής χρήσης, ρύθμισης αυθαιρέτου με τον ν.4178/2013 και εφόσον απαιτηθεί την μελέτη ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού.

Η μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών είναι σαφώς πιο απαιτητική από την μελέτη νέων έργων καθώς απαιτεί ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις, μεγάλη εμπειρία στις τεχνικές αποτίμησης και ενίσχυσης ενώ η λύση που θα επιλεγεί πρέπει να  θωρακίζει αντισεισμικά την κατασκευή, να είναι οικονομικά ωφέλιμη και να μην αλλοιώνει την λειτουργικότητα και την αισθητική της κατασκευής. Στα πλαίσια της μελέτης αναλαμβάνουμε την :

  • Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού
  • Αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των βλαβών εφόσον υπάρχουν
  • Μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Παραγωγή σχεδίων περιγραφής επεμβάσεων και λεπτομερειών

Ανάλυση & διαστασιολόγηση κατασκευών

Μελέτες ειδικών κτιρίων

Μεταλλικές κατασκευές

Μελέτες ενισχύσεων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

error: Content is protected !!