Γενικά

Ο ιστότοπος www.eplans.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης έτοιμων αρχιτεκτονικών, στατικών και μηχανολογικών μελετών κτιριακών έργων, καθώς και προαγοράς συνδρομητικών υπηρεσιών της ομόρρυθμου μελετητικής εταιρείας με την επωνυμία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», οδός Παυλοπούλου 81, ΤΚ 26331, Πάτρα (ΑΦΜ: 997747677). Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος του www.eplans.gr  σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά και αποκλειστικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.eplans.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Όροι

Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο τακτικά, ώστε να έχετε γνώση όλων των όρων που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου. Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα (μελέτες)

H «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.eplans.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών και παραδοχών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε μελέτη που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Κάθε άλλο περιεχόμενο ή πληροφορία παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» και η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων απεριόριστων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό μη παραβίασης είτε ως προς τη λειτουργία  του δικτυακού τόπου είτε ως προς το περιεχόμενο.

Περιορισμός ευθύνης

Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των μελετών, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους (βλ. παρ. – Πνευματικά δικαιώματα). Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων μελετών και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.». H «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων. Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με διαδικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» προς το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Σε καμία περίπτωση η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν έχει ευθύνη για αποζημίωση άμεση ή έμμεση, παρεπόμενη, ηθική, εύλογη ή για διαφυγόντα κέρδη, (συμπεριλαμβανομένης, απεριόριστα, της αποζημίωσης για ζημιά επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβατική, εσόδων, στοιχείων, πληροφοριών ή για διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας), που προκαλείται από, προκύπτει από ή έχει σχέση με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου www.eplans.gr ή του περιεχομένου του, ακόμα και εάν η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα ζημιάς. Οποιαδήποτε αγωγή κατά της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» που αφορά σε ή έχει σχέση με τον δικτυακό τόπο www.eplans.gr πρέπει να εγερθεί και να κοινοποιηθεί στην «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» γραπτώς, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γέννεσης της βάσης της αγωγής.

Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα www.eplans.gr αποτελεί επίσημο διαδικτυακό τόπο της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.». Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ή/και του www.eplans.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.eplans.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικότερα οι μελέτες που παρουσιάζονται προς πώληση από τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο www.eplans.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους, είτε αυτοί είναι διπλωματούχοι μηχανικοί της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» είτε ανεξάρτητοι μελετητές που έχουν συνάψει συμφωνία με την «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» προκειμένου να εκθέτουν – παρουσιάζουν και πωλούν τις μελέτες τους στον δικτυακό τόπο www.eplans.gr. Οι μελετητές διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν μία, περισσότερες ή όλες τις μελέτες τους από τον διαδικτυακό τόπο, www.eplans.gr, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς συγκεκριμένη αιτία. Όσες μελέτες έχουν παραγγελθεί πριν την απόσυρσή τους από τον διαδικτυακό τόπο www.eplans.gr, αποστέλλονται κανονικά στους πελάτες.

Υποχρεώσεις χρηστών – πελατών

Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.eplans.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ασφάλεια – απόρρητο συναλλαγών

H «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών όσο και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από τον δικτυακό τόπο www.eplans.gr. Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω της παγκοσμίως γνωστής και μιας εκ των ασφαλέστερων εταιρειών πληρωμών PayPal. Εναλλακτικά, οι πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω της πλατφόρμας πληρωμών Braintree, θυγατρικής εταιρείας της Paypal. Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να πληρώσει, είτε κάνοντας χρήση του λογαριασμού που ήδη διαθέτει στην PayPal, είτε κάνοντας χρήση της πιστωτικής του κάρτας. Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιεί ο δικτυακός τόπος www.eplans.gr, είναι του οργανισμού Let’s Encrypt Authority X3.

Σε όποιο σημείο του δικτυακού τόπου απαιτείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας & φορολογικά στοιχεία), υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 256 bit. Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τα οποία λαμβάνει η εταιρεία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» είναι μόνο ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & φορολογικά στοιχεία, του πελάτη. Αυτά διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο για λόγους τιμολόγησης, αποστολής παραγγελιών, αναζήτησης διευκρινήσεων ή αποστολής ενημερώσεων από την εταιρεία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.». Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουμε ούτε διαχειριζόμαστε απόρρητα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή λογαριασμών PayPal. Κανένας ιδιοκτήτης της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αλλά και κανένας από τους υπάλληλους αυτής δεν έχει πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή λογαριασμών PayPal των πελατών.

Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.eplans.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.eplans.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο https://eplans.gr/contact/. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παραγγελία & αγορά μελετών – Επιλογές αγοράς

Στον δικτυακό τόπο του www.eplans.gr, παρουσιάζονται δεκάδες μελέτες κτιριακών έργων οι οποίες αποτελούνται από: την αρχιτεκτονική μελέτη και τη στατική μελέτη. Για κάθε μελέτη υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές αγοράς. Η αγορά μόνο της αρχιτεκτονικής μελέτης και η αγορά της αρχιτεκτονική και στατικής μελέτης μαζί. Επομένως σε κάθε μελέτη υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες επιλογές αγοράς:

  • Αρχιτεκτονικά
  • Αρχιτεκτονικά & Στατικά

Εφόσον ο πελάτης επιλέξει την πρώτη επιλογή, δηλαδή Αρχιτεκτονικά, μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς, θα λάβει πληροφορίες ή σύνδεσμο προκειμένου να κατεβάσει (download) την επιλεγμένη αρχιτεκτονική μελέτη.

Εφόσον ο πελάτης επιλέξει τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή Αρχιτεκτονικά & Στατικά, μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς, θα λάβει πληροφορίες ή σύνδεσμο προκειμένου να κατεβάσει (download) την επιλεγμένη αρχιτεκτονική μελέτη και στη συνέχεια, εφόσον αποστείλει τις σχετικές πληροφορίες, θα εκπονηθεί η στατική μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις των σύγχρονων κανονισμών και των τοπικών απαιτήσεων σεισμικότητας. Μόλις ολοκληρωθεί και η εκπόνηση της στατικής μελέτης θα λάβει σχετικό σύνδεσμο προκειμένου να την παραλάβει (download).

Για κάθε μελέτη που αγοράζει ένας πελάτης διατίθεται σχετικός σύνδεσμος για να την κατεβάσει (download) ο οποίος ισχύει για 30 ημέρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τρεις φορές. Για λήψη αγορασμένων μελετών μετά από το προαναφερόμενο διάστημα χρειάζεται επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» στο e-mail sales@eplans.gr.

Υπαναχώρηση Αγοράς – Επιστροφή μελετών

Έχετε δικαίωμα να μην προχωρήσετε στην αγορά επιλεγμένων μελετών εφόσον αλλάξατε γνώμη μόνο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η μελέτη σε εσάς, μπορείτε να υπαναχωρήσετε της αγοράς στέλνοντας, εντός δώδεκα (12) ωρών από την υποβολή της παραγγελίας στον δικτυακό τόπο www.eplans.gr,  e-mail στην διεύθυνση sales@eplans.gr και εξηγώντας το λόγο που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία. Τότε επιβαρύνεστε με τραπεζικά έξοδα ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Εάν έχετε λάβει πληροφορίες ή σύνδεσμο προκειμένου να κατεβάσετε (download) τη μελέτη που αγοράσατε, τότε δεν είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας, επομένως δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε της αγοράς.

Δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής των μελετών, εφόσον αγοράσατε και παραλάβατε μια μελέτη από τον δικτυακό τόπο www.eplans.gr, εξαιτίας του ότι  η ετεροχρονισμένη χρήση τους δεν καλύπτει κανονισμούς ή νόμους του κράτους που τροποποιήθηκαν στο διάστημα αυτό. Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν υποχρεούται να ενημερώνει τις μελέτες, που διατίθενται στον ιστότοπο www.eplans.gr ή τις μελέτες που ήδη έχουν αγοραστεί, με τις αλλαγές στους κανονισμούς ή νόμους του κράτους χωρίς να υπάρχει χρέωση.

Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής που διατίθενται είναι οι εξής:

  • Χρήση πιστωτικής κάρτας: Κατά τη διαδικασία παραγγελίας σας μέσω του δικτυακού τόπου όταν οριστικοποιήσετε την αγορά σας, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας www.eplans.gr και της ασφαλούς διασύνδεσης με την εταιρεία πληρωμών Braintree, καταχωρείτε τα στοιχεία τις πιστωτικής κάρτας σας και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα ετοιμάσουμε την παραγγελία σας προς παράδοση.
  • Χρήση λογαριασμού PayPal:  Κατά τη διαδικασία παραγγελίας σας μέσω του δικτυακού τόπου όταν οριστικοποιήσετε την αγορά σας, οδηγήστε στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας πληρωμών PayPal, όπου καταχωρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο PayPal και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα ετοιμάσουμε την παραγγελία σας προς παράδοση.
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Εφόσον δεν θέλετε να προβείτε σε ηλεκτρονική παραγγελία, μπορείτε να κάνετε κατάθεση του ποσού σε έναν από τους παρακάτω λογαρισμούς τραπεζών της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας στο 261 261 5061.
  1. Εθνική Τράπεζα Ελλάδας: 817/440161-14
  2. Τράπεζα Πειραιώς: 6771-127558-343

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης πρέπει να στείλετε με fax στο 261 027 4469 το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα ετοιμάσουμε την παραγγελία σας προς παράδοση.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον δικτυακό τόπο www.eplans.gr δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και για κάθε αγορά εκδίδεται υποχρεωτικά νόμιμο παραστατικό αγοράς. Κατά διαστήματα είναι πιθανόν να μη διατίθεται κάποιος από τους προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής.

Παράδοση μελετών – Έξοδα αποστολής – Καθυστερήσεις

Για κάθε παραγγελία που ολοκληρώνετε, ενημερώνεστε άμεσα για τον χρόνο παράδοσης με ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι λόγοι που μπορεί να διαφοροποιούν το χρόνο παράδοσης κάθε μελέτης έχουν να κάνουν με τυχόν επικαιροποίηση της κάθε μελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς αλλά και τυχόν αλλαγές που έχετε επιλέξει επί της μελέτης.

Οι μελέτες αποστέλλονται ηλεκτρονικά γι’ αυτό δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αποστολή της μελέτης μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας courier, τότε η αποστολή γίνεται σε αποθηκευτικό μέσο και όλα τα έξοδα παραγωγής του μέσου και της αποστολής των μελετών βαρύνουν τον πελάτη.

Καθυστέρηση στην παραλαβή μιας μελέτης μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες ή μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν καθώς επίσης εφόσον χρειάζεται επικαιροποίηση της μελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς αλλά και τυχόν αλλαγές που έχετε επιλέξει επί της μελέτης. Επίσης, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση μελετών σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. Τέλος, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας) επειδή λ.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Ενημερωτικά e-mail (Newsletters)

Το www.eplans.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email. To www.eplans.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Βάλτε τη διεύθυνση αποστολής του www.eplans.gr, newsletter@eplans.gr στην ασφαλή λίστα σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου. Το www.eplans.gr χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας. Η ενημέρωση από την εταιρεία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», γίνεται για όσο χρόνο επιθυμείτε.

Μετάφραση δικτυακού τόπου www.eplans.gr

Πιθανή λειτουργία μετάφρασης του δικτυακού τόπου www.eplans.gr που παρέχεται αυτόματα από την Google (http://translate.google.com), ή αλλη εταιρεία, είναι δυνατή εφόσον το επιλέξει ο χρήστης. Ενδέχεται κατά τη διαδικασία μετάφρασης να μην αποδίδονται επακριβώς ή να μην μπορούν να μεταφραστούν από την Ελληνική γλώσσα επακριβώς όλοι οι όροι και όλα τα κείμενα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.eplans.gr. Η επίσημη γλώσσα του δικτυακού τόπου είναι η Ελληνική και οποιαδήποτε χρήση ή συναλλαγή γίνεται μέσω αυτού ακολουθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις όπως αυτοί είναι διατυπωμένοι στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε χρήστης ή πελάτης – αγοραστής νοείται  ότι μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις στην Ελληνική γλώσσα. Η ιστοσελίδα www.eplans.gr παρέχεται επίσης στην Αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε πελάτες εκτός Ελλάδος. Η Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας βρίσκεται στην διεύθυνση www.eplans.gr/en/ και γι’ αυτήν ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι χρήσης όπως διατυπώνονται στην Αγγλική γλώσσα.

error: Content is protected !!